• Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

  • Dobava, vgradnja in zagon malih komunalnih čistilnih naprav

  • Izgradnja in vzdrževanje komunalnih cevovodov

  • Izgradnja cest in pločnikov

  • Urejanje okolice